Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ quyết định số 417/QĐ-VNPT-BP-KHKT của Giám đốc Viễn thông Bình Phước ngày  08 tháng 08 năm 2017 về việc thanh lý tài sản hư hỏng, mất phẩm chất;

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản  ngày 17/11/2016.

Viễn thông Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn Thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
           - Tên tài sản và số lượng download tại đây: danh_muc_ban_dau_gia.xls

- Chất lượng: Hư hỏng, mất phẩm chất.

          3. Giá khởi điểm của tài sản:

          - Đơn giá khởi điểm của tài sản là 18.500 đồng/kg ACCU. (Bằng chữ: mười tám nghìn năm trăm đồng), đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Ước tính tổng giá trị tài sản: 448.884.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn đồng)

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 09 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 09 năm 2017.

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại Viễn thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

6. Các tiêu chí lựa chon tổ chức đấu giá bao gồm:

- Cơ sơ vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Chi tiết liên hệ: Viễn thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3870263 - Bà Nguyễn Thị Tú Anh

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne